Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
na Odpłatny wynajem aparatury naukowo-badawczej (komputery do przetwarzania danych – 3 szt.) na potrzeby realizacji projektu pt. „Innowacyjny Automatyczny System Monitorowania Stanu Infrastruktury Kolejowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i bezzałogowych statków powietrznych” BRIK-II/0030/2023 dla spółki SkySnap sp. z o.o. Nie stosuje się przepisów w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.